Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)

 • Základní ustanovení

Zásady zpracování osobních údajů fyzických osob jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).Cílem těchto zásad je poskytnout fyzickým osobám základní informace ohledně zpracování jejich osobních údajů a jejich ochraně v souvislosti s obchodní činností společnosti Autodílna Pecka spol. s r. o., Příbramská 854, 263 01 Dobříš, IČ: 46357769, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12806 (dále jen Společnost).Tyto zásady zpracování osobních údajů se týkají zpracování osobních údajů zákazníků Společnosti a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů služeb Společnosti, zájemců o služby Společnosti a návštěvníků webových stránek provozovaných Společností, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči Společnosti.

 • Správce osobních údajů a subjekt údajů

Správcem osobních údajů je společnost Autodílna Pecka spol. s r.o., se sídlem Příbramská 854, 263 01 Dobříš, IČ: 46357769, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12806 (dále jen Správce). Správce je možné kontaktovat písemně na výše uvedenou adresu nebo e-mailem na elektronickou adresu Správce auto.pecka@volny.cz.Správce jmenoval v souladu se svými povinnostmi podle GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů. Naším pověřencem je paní Marie Velebilová. Kontaktovat ji můžete poštou na adrese Autodílna Pecka spol. s r.o., Příbramská 854, 263 01 Dobříš, telefonicky na čísle 318 522 557 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese auto.pecka@volny.cz.

Subjektem údajů je fyzická osoba, která Správci poskytla svoje osobní údaje na základě smlouvy o poskytnutí služeb autoservisu.

 • Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údajů, nebo v jakém rozsahu je Správce získá z jiných zdrojů. Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. S ohledem na charakter služeb poskytovaných Správcem v rámci jeho obchodní činnosti fyzickým i právnickým osobám, se jedná především o údaje, na které se vztahují dokumenty o ochraně osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, místo a okres narození, bydliště, kontaktní informace, u některých služeb také registrační značka a VIN motorového vozidla subjektu údajů, případně odborné osvědčení subjektu údajů, apod.), v případě vyplnění formuláře na našich webových stránkách je tímto dán souhlas se zpracováním osobních údajů (e-mail, případně jméno, příjmení a telefonní kontakt)

 • Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a Správcem (poskytování služeb autoservisu a pronájem motorových vozidel) účetní evidence Správce a plnění zákonných povinností Správce. Obchodní sdělení Správce zasílá pouze v případě, že Správce získal podrobnosti elektronického kontaktu subjektu údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb. Subjekt údajů má možnost se jednoduchým způsobem a zdarma odhlásit pomocí zaslání e-mailu na elektronickou adresu Správce auto.pecka@volny.cz.

 • Posouzení nezbytnosti zpracování

Správce dbá na ochranu soukromí subjektů údajů, a proto zpracovává pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro stanovené účely zpracování.

 • Doba zpracovávání osobních údajů

V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění smlouvy Správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, a to s ohledem na délku promlčecí lhůty u náhrady škody či jiné újmy. V případě zpracování osobních údajů za účelem splnění právní povinnosti zpracovává Správce osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, či zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smluvního vztahu archivovány i smlouvy uzavřené se subjekty údajů. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů Správce zpracovává osobní údaje po dobu 5 let, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů odvolán. Tím není dotčena povinnost správce zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Poté uplynutí nezbytně nutné doby jsou osobní údaje vymazány nebo anonymizovány.

 • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jestliže subjekt údajů udělil Správci souhlas se zpracováním osobních údajů, může svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na elektronickou adresu auto.pecka@volny.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

 • Přístup k osobním údajům

K osobním údajům subjektů údajů má přístup Správce a jeho zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázání mlčenlivostí dle platných právních předpisů (např. daňová kancelář, advokátní kancelář, správce IT systému).

 • Prokazování totožnosti subjektů údajů

Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti subjektů údajů za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

 • Práva subjektů údajů ve vztahu k osobním údajům

Ve vztahu k osobním údajům má subjekt údajů zejména následující práva: 1. právo svůj souhlas kdykoli odvolat; 2. právo na přístup k osobním údajům (článek 15 GDPR); 3. právo osobní údaje opravit či doplnit (článek 16 GDPR); 4. právo na výmaz osobních údajů (právo být "zapomenut") v určitých případech (článek 17 GDPR); 5. právo požadovat omezení zpracování (článek 18 GDPR); 6. právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování (článek 19 GDPR); 7. právo požadovat přenesení údajů (článek 20 GDPR); 8. právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech (článek 21 GDPR); 9. právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech; a 10. další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů, zákoně o zpracování osobních údajů a v GDPR; 11. právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 • Povinnost poskytnout osobní údaje

Osobní údaje subjekt údajů poskytuje zcela dobrovolně. Nemá žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že osobní údaje neposkytne, nehrozí mu žádná sankce. Nicméně pokud subjekt údajů své osobní údaje Správci neposkytne, nebude možné uzavřít mezi subjektem údajů a Správcem smlouvu ani ji řádně plnit. Je však čistě a pouze na rozhodnutí subjektu údajů, zda do smluvního vztahu se Správcem chce vstoupit, či nikoliv.

 • Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.V této souvislosti nicméně Správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku, a používá taková bezpečností opatření, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

 • Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován.


Tyto zásady o ochraně osobních údajů nabývají účinnosti 25. 05. 2018


Úplné znění NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=20112